Учебен план

business-meeting-computer

Първи семестър

Основи на продажбите


Пълен курс на обучение за основите на продажбите, техниките и основни стратегии (как да управлявате времето си, митовете за цената, за обслужването в процеса на продажба и т.н.), които ще ви запознаят с професионалните продажби в днешния пазар.

Ще научите как разбирането за това защо хората купуват продукта ви, ще ви помогне да изградите ефективни търговски и маркетингови съобщения.

„Как да продаваме“ част I

Продажбите и маркетинга са кръвта на една компания. Колко добре можете да представите името си на пазара? Колко можете да продадете? Колко ефективно продавате, рекламирате и промотирате името, продукта и идеите си на пазара? Тук ще научите точните правила на продажбите на 21-ви век и как да изградите стойност за продукта си така, че да си печелите.

Пълното познаване на Процеса на Продажба е крайъгълния камък за успешна кариера в продажбите. Ще видите процеса стъпка по стъпка и ще научите точните механики и действия, които да предприемете.

Финансов мениджмънт

Обучението предоставя задълбочени познания по управлението на финансовите потоци, създаването и налагането на нови финансови продукти, на финансови бизнес проекти. Подготовката е базирана не само на основни теоретични познания, но и върху изучаването на най-успешните практики от българския и световния финансов мениджмънт. Курсът дава подготовка на студентите и осъществява изграждането им като специалисти в областта на мениджмънта на публичните и корпоративните финанси – финансовия анализ, банковото кредитиране, капиталовите пазари, емитирането на ценни книжа, управлението на финансови ресурси и активи, лизинг и факторинг. Преминалите курсът придобиват компетенции за успешна професионална реализация в областта на финансовия мениджмънт. Те могат да прилагат придобитите знания на различни управленски равнища във финансови и банкови институции на национално и международно ниво.

Маркетинг мениджмънт

Целта на обучението по дисциплината „Маркетинг мениджмънт“ е надгради знанията на студентите по маркетинг. Курсът има подчертана практическа насоченост. Някои от темите включени в програмата на курса са: класически и съвременни принципи, концепции и тенденции в маркетинга; какво е маркетингово късогледство (marketing myopia) и как никога да не попадаме в капана на маркетинговото късогледство; какви са нивата на диференциране и конкуренция между компаниите и техните брандове; кои са основните модели за разбиране и управление на поведението на потребителите; как да изградим силен бранд; какво е невромаркетинг и как можем да го използваме?

Международен маркетинг


Маркетинг комуникации


Модерна бизнес комуникация

Умението да се владее събеседника и разговора е ключово за успеха на съвременния мениджър. Този курс използва традиционни методи и модерни техники за комуникация, които ще ви помогнат да се сдобиете с различни вербални и невербални комуникативни умения, да надградите съществуващи знания и умения посредством интерактивни задачи и индердисциплинарност. Курсът предоставя иновативен подход за усъвършенстване на презентационни умения, асертивна комуникация, умения за водене на преговори и използване на разговорна хипноза. Курсът по Модерна бизнес комуникация е основан на бизнес комуникации, бизнес коучинг, невро-лингвистично програмиране и бизнес етикет.

Иновативно лидерство

Как да направим лидерския си подход иновативен? Можем ли да бъдем ефективни лидери и какви умения са необходими за това? Този курс отговаря на тези въпроси и предоставя новости в сферата на лидерството и успешния мениджмънт на човешки ресурси. Ще научите тайните на съвременното лидерство, както и как вие самите да се превърнете в ефективни и иновативни лидери, които имат последователи.

Втори семестър

„Как да продаваме“ част II


В бизнеса не получаваш това, което заслужаваш, а каквото договориш. В тази част ще се запознаете с модерна и изключително ефективна технология за разбиране и осъществяване приключването на сделката. Ще получите пълен курс за теорията и над 120 реплики, които ще ви направят експерт в приключването на сделки.

Управление на екипи в продажбите


Научете точната формула, за да постигате целите на екипа и точно какво ниво на действие е необходимо!

Причината да направиш нещо, способността да останеш мотивиран всеки ден във всяко отношение, истински и без усилие, е най-силното оръжие на успешния лидер, предприемач и търговец. Мотивирайте и бъдете мотивирани!!! Запалете огъня в себе си и поемете към осъществяване на мечтите ви!

Успешните хора имат някои общи много важни качества. В този курс ще разберете 64 черти, които ще ви отведат на върха.

Как да изградим „старт-ъп“ компания


30 Урока от изключителни стратегии за генерирането и развиването на лийдове, за да си осигурите ръст на бизнеса във всяка икономика. Количеството лийдове в мрежата ви ден след ден само по себе си ще определи успеха ви.

Тези модули съдържат и ценна информация за това как да се справите професионално и ефективно  с телефонните обаждания. Станете майстор на телефона, за да изградите способността си да предлагате информация, да уговаряте срещи и да продавате.

Научете важността на навременния отговор, когато става дума за онлайн лийдове.

Научете как последващите действия (Follow-up) са изкуството за превръщане на тези „тръгващи си“ клиенти в “завръщащи се” и в крайна сметка – реални клиенти.

Финанси за предприемачи


Класическите финанси, погледнати през призмата на предприемача. Това е най-краткото представяне на дисциплината „Финанси за предприемачи“. По време на курса студентите усвояват базисните постановки във финансите и изграждат умения да ги прилагат на практика.

Темите, разглеждани в рамките на курса, са базирани на казуси от практиката, в т.ч. на мултинационални корпорации. Курсът обхваща и теми, свързани с финансовия мениджмънт на малки компании, управлението на проекти и личните финанси.

В края на обучението студентите имат знания и умения да работят с финансова информация, могат да съставят финансови планове, планове за управление на паричните потоци, да анализират информацията от финансовите отчети.

Поведенчески финанси

Бизнес мениджмънт